Bruger- og forhandlerbetingelser

1. Brugere

Når du besøger og bruger dette website sailzoo.com accepterer du samtidig de følgende betingelser:

Kontakter du en forhandler via vores site, gælder dit forhold kun mellem dig og forhandleren. Du accepterer, at du ikke kan holde SailZoo ansvarlig for eventuelle tab eller skade som følge af et mellemværende med forhandlere eller som følge af det indhold, som angives af disse forhandlere på SailZoo.

De oplysninger, der stilles til rådighed på websitet, er udelukkende til information og udgør derfor ikke et forretningsforhold mellem dig og SailZoo.  SailZoo kan ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte og kan ikke holdes ansvarlig for nogle handlinger, der sker på grundlag af de ydelser og prisinformationer, der stilles til rådighed på vores platform. Alle priser og tjenester under de pågældende forhandlere oplyst i vores indeks er den pågældende forhandlers eget ansvar. 

Vi opfordrer alle, der bruger vores platform som forbruger, til at dobelttjekke priser og tjenester oplyst under den pågældende forhandler. 

Oplever en forbruger diskrepans mellem det oplyste og det faktiske ifm. handel mellem forbruger og forhandler, er vedkommende meget velkommen til at rette henvendelse til SailZoo, da vi ønsker en så transparent platform som muligt.

Du må ikke kopiere, reproducere, distribuere, ændre eller udarbejde afledte værker af, sælge eller på anden måde udnytte websitet eller dets indhold. 

Vil du rapportere en fejl eller har du nogle spørgsmål, kontakt os venligst via info@sailzoo.com.

2. Forhandlere

Forpligtelser
SailZoo accepterer at oprette, udvikle og hoste linket, som vil give brugere direkte adgang til en landingsside. Type, indhold, betjeningsmetode, placering og præsentation af linket bestemmes af SailZoo. SailZoo er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for skader relateret til nogen præsentation af Forhandlerindholdet på SailZoo og/eller indsættelsen af linket.
 
Forhandlerplatform
For at få adgang til Forhandlerplatform skal en autoriseret repræsentant for forhandleren fuldføre registreringsprocessen ved at give SailZoo de korrekte oplysninger som anmodet om af registreringsformularen. SailZoo vil forbinde Forhandlerplatformen med den autoriserede repræsentants registrerede medlemskab. Forhandleren er forpligtet til at sikre, at Repræsentanten vil beskytte adgangskoden.

Forhandleren er ansvarlig for enhver aktivitet, der finder sted under adgangen til Forhandlerplatformen.  Forhandler vil straks underrette SailZoo om enhver uautoriseret brug af SailZoos Forhandlerplatform eller ethvert andet brud på sikkerheden. SailZoos personale har adgang til Forhandlerplatformen og forhandlerproflen for at vedligeholde eller forbedre vores service, herunder for at yde forhandleren assistance med eventuelle tekniske problemer.
 
Data
SailZoo er og forbliver den eksklusive ejer af alle rettigheder til SailZoo-data, herunder alle immaterielle rettigheder, ophavsret, databaserettigheder og varemærkebeskyttelse.
SailZoo kan vise, give adgang til eller sælge anonyme aggregerede data fra SailZoo-netværket til tredjeparter helt efter eget valg, uden nogen form for forpligtelser over for forhandleren.

Personlige oplysninger
SailZoo behandler personoplysninger om Forhandlerens kontaktperson(er) som dataansvarlig og i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning. Yderligere information om hvordan vi behandler personoplysninger, fremgår af vores privatlivspolitik.

Øvrige bestemmelser
Forhandler indvilliger i at holde SailZoo og dets repræsentanter skadesløse fra alle påstande, krav, handlinger, sagsanlæg, retssager, skader, ansvar, forpligtelser, omkostninger og udgifter som ville udgøre eller relatere til ethvert brud på denne aftale.

Forhandler accepterer, at SailZoo kan identificere Forhandleren som en SailZoo-partner i kundelister og andet markedsføringsmateriale.

Forretningsbetingelser for forhandlere

 1. Parter
  1. Parterne er (i) SailZoo ApS , CVR.nr. 40037292 (herefter nævnt SailZoo) og (ii) enhver virksomhed, som opretter en forhandlerkonto på SailZoo-platformen og accepterer disse Vilkår for abonnenter (herefter "Vilkår") på SailZoo (herefter "Forhandleren"). Hver for sig benævnes SailZoo og Forhandleren som "Part" og tilsammen "Parterne."
 2. Aftalegrundlag
  1. De til enhver tid gældende Vilkår samt Privatlivspolitikken og Bruger- og forhandlerbetingelser udgør det samlede Aftalegrundlag mellem SailZoo og Forhandleren (herefter "Aftalen"). Aftalen træder i kraft, når Forhandleren har læst og accepteret Aftalegrundlaget.
  2. Forhandlerens brug af Forhandlerens konto er i hele Aftalens løbetid underlagt den til enhver tid gældende version af Aftalen.
  3. SailZoo må på et hvilket som helst tidspunkt i Aftalens løbetid fjerne eller afslå at oprette eller linke til en annonce, som efter SailZoo's opfattelse er krænkende, herunder ærekrænkende, vildledende, ulovlig, uanstændig, som ikke lever op til SailZoo's tekniske krav eller på anden måde er i strid med SailZoo's politikker. se mere i pkt. 8.
 3. Aftale
  1. Aftalen omfatter adgang til SailZoo’s SaaS platform hvor forhandlere kan fremvise deres virksomhed overfor SailZoo’s brugere. Forhandleren kan vælge at betale et abonnement, og dermed få adgang til udvidet funktionalitet via vores Partner-interface alt afhængigt af det valgte abonnement.
  2. Forhandleren kan vælge 2 aftaleformer: 
   1. Aftalen løber automatisk for et år ad gangen og starter på den kalenderdag, hvor Forhandleren oprettede sit aftale.
   2. Aftalen løber automatisk for en måned ad gangen og starter på den kalenderdag, hvor Forhandleren oprettede sin aftale.
 4. Rangordning af virksomhedens fremvisninger
  1. Rangordning af fremvisninger på SailZoo er baseret på slutbrugerens egne filtrerings-præferencer og SailZoo garanterer derfor ikke et bestemt antal visninger, eller en specifik placering i vores standard rangordningssystem.
  2. Som betalende abonnent er der udvidet funktionalitet på visse fremvisninger, og det vil være beskrevet og illustreret i selve partner-interfacet, når der garanteres bestemte placeringer.
 5. Betaling
  1. Betaling af abonnement sker ved indgåelse af aftalen og der betales enten:
   1. for ét (1) år ad gangen (herefter "Betalingstidspunktet").
   2. En (1) måned ad gangen og starter på den kalenderdag, hvor Forhandleren oprettede sin aftale. 
  2. Betaling foregår via Stripe til SailZoo’s konto.
  3. Adgang til udvalgte funktioner i Aftalen kan gives til dig gratis. Vi opkræver gebyrer for visse funktioner, enten på engangs- eller abonnementsbasis ("Betalte tjenester"). SailZoo forbeholder sig retten til at implementere gebyrer eller ændre gebyrerne til enhver tid, ved at give dig besked i SailZoo’s Partner-interface eller på anden måde. Hvis du har Købt en betalt tjeneste via vores formularer for betalte tjenester, og abonnementet kan fornyes automatisk, forbeholder SailZoo sig retten til at forhøje gebyrerne med otte (8) % årligt, hvilket gælder på hver fornyelsesdato for abonnementet. Når du køber en betalt tjeneste, giver du SailZoo eller dets tredjeparts betalingsbehandlere tilladelse til at debitere det kreditkort, du har identificeret (som du repræsenterer og garanterer, at du er autoriseret til at bruge) alle gældende gebyrer for dit køb, inklusive alle gældende afgifter, og du accepterer, at vores betalingsudbyder kan gemme dine kreditkortoplysninger. 
  4. Hvis SailZoo ikke modtager betaling fra din kreditkortudbyder, accepterer du at betale alle skyldige beløb efter anmodning, og SailZoo kan suspendere din adgang til vores platform, indtil fuld betaling er modtaget eller opsige Servicevilkårene. Alle salg er endelige, og SailZoo udsteder ikke refusioner, herunder for forudbetalte månedlige gebyrer. Hvis du vælger en automatisk tilbagevendende betaling og senere beslutter dig for at afslutte dit abonnement, er det dit ansvar at annullere betalingen. SailZoo refunderer ikke automatiske betalinger, der ikke er annulleret i tide.
 6. Indeståelser og begrænsninger
  1. Forhandleren indestår for, at Forhandleren i Aftalens løbetid, har retten til at indgå i og udføre de forpligtelser som denne Aftale pålægger Forhandleren.
  2. Forhandleren skal i Aftalens løbetid leve op til den lovgivning, der gælder for Forhandleren.
 7. Ansvar
  1. Forhandleren er ansvarlig for rigtigheden af sine virksomhedsoplysninger og de oplysninger der fremvises til slutbrugeren, og er i tilfælde af brud på Aftalen eller enhver relevant lovgivning ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
  2. Ingen af Parterne er ansvarlige for indirekte tab som f.eks. tab af produktion, salg, omsætning m.v.
  3. SailZoo’s ansvar er i enhver henseende begrænset til det samlede beløb, som Forhandleren har betalt i abonnement for en etårig periode, som ligger umiddelbart forud for den erstatningspådragende begivenhed.
  4. SailZoo påtager sig ikke ansvar for, at SailZoo kører uden afbrydelser i driften eller for funktionalitet og svartider i IT-systemet. Hvis Forhandleren oplever uhensigtsmæssigheder i IT-driften henvises til kundesupport info@sailzoo.com.
 8. Licens og intellektuelle rettigheder
  1. Forhandleren giver SailZoo en ikke-eksklusiv, licensfri og ubegrænset ret til at bruge og fremvise services, produktkoder, billeder og indhold samt firmalogo, som er leveret/uploadet af Forhandleren (herefter "Forhandlerens Materiale") på SailZoo’s platform med henblik på fremvisning i den form som Forhandlerens Materiale er leveret i, dog eventuelt med nødvendige formatændringer for at kunne vise Forhandlerens Materiale korrekt på SailZoo’s platform.
  2. Forhandleren bevarer ejerskab, rettigheder og adkomst til alle intellektuelle rettigheder, som er knyttet til Forhandlerens Materiale.
  3. Det er Forhandlerens ansvar at sikre, at Forhandleren til enhver tid har samtlige rettigheder til fremvisning af Forhandlerens Materiale og tjenesteydelser. SailZoo påtager sig intet ansvar for tredjemands rettigheder og Forhandleren skal skadesløsholde SailZoo for ethvert krav, der måtte blive fremsat mod SailZoo af tredjemand herom.
 9. Varsler, Opsigelse og Ophør af Aftalen
  1. Forhandleren kan til enhver tid opsige Aftalen til udgangen af en Abonnementsperiode. Forhandleren kan med få klik altid opsige sit abonnement hurtigt og nemt, inde på vores platform under fanen “Abonnement”. Forhandlerens konto slettes automatisk efter opsigelse ved 2 års inaktivitet.
  2. SailZoo forbeholder sig retten til at implementere ændringer i Tjenesten til enhver tid ved at give dig besked på vores platform eller på anden måde. 
  3. SailZoo har ret til uden varsel at ophæve Aftalen eller slette eller blokere Forhandleren eller specifikke annoncer fra SailZoo’s platform, hvis Forhandleren har misligholdt Aftalen eller gældende lovgivning.
 10. Fortrolighed
  1. Professionelle Annoncører og SailZoo må ikke videregive information til tredjeparter modtaget i forbindelse med Aftalen mellem Parterne, hvad enten informationen er modtaget skriftligt eller mundtligt, når informationen er markeret fortrolig eller den modtagende Part efter omstændighederne burde indse, at informationen fra den afgivende Part er fortrolig.
  2. Som fortrolig information anses bl.a. information om SailZoo’s platform og arbejde under denne aftale samt data om SailZoo’s brugere.
  3. Det er tilladt for Parterne at videregive fortrolig information, hvis det er et krav efter loven eller en afgørelse truffet af en domstol eller myndighed. Den afgivende Part skal, hvis muligt, notificere om kravet om videregivelse mindst ti (10) dage inden den fortrolige information videregives.
  4. Fortrolighedsforpligtelsen består i Aftalens løbetid og i yderligere 1 år efter Aftalens ophør.
 11. Generelt
  1. SailZoo er ikke ansvarlig for levering af ydelser under Aftalen i tilfælde af begivenheder, handlinger eller undladelser som ligger udenfor SailZoos kontrol, herunder bl.a. krig, terror, forsyningsnedbrud, naturkatastrofer, brand, generalstrejker og oprør (herefter "Force Majeure Begivenhed"). Den berørte Part skal senest to (2) hverdage efter forekomsten af Force Majeure Begivenheden give et skriftligt varsel til den anden Part om, at den berørte Part ikke kan levere som aftalt under Aftalen. Den berørte Part er herefter fritaget for levering under Aftalen så længe Force Majeure Begivenheden består. Hver Part afholder egne udgifter, der opstår som følge af Force Majeure Begivenheden. På trods af Force Majeure Begivenheden skal den berørte Part gøre sit yderste for at forsøge at levere ydelserne som aftalt under Aftalen. Hvis Force Majeure Begivenheden varer i mere end tredive (30) dage må begge Parter opsige Aftalen med øjeblikkeligt varsel efter afgivelse af skriftlig notifikation til den anden Part.
 
Find forhandler