SailZoo Blog

9 søfartsregler du SKAL kende

Der er 38 søfartsregler omkring sejlads. Vi gennemgår de oftest brugte, man som nybegynder absolut bør kende, i forbindelse med at kunne kende ”retten til vejen” på vandet.

vigepligt sejlads
Det skal for den gode ordens skyld lige understreges, at den letteste måde at få søfartsreglerne ind under huden på, er ved at tage en uddannelse eller et kursus på en sejlerskole.
Når I er ude og sejle, så brug gerne enhver situation, hvor I er på ”kollisionskurs” med andre både - eller ser andre både på kollisionskurs med hinanden, til en snak om hvem der har retten til vejen og hvorfor.

Udvis altid godt sømandskab og brug din sunde fornuft. Hvis du kommer i en situation, hvor du ikke føler, du er 100% sikker på vigereglerne, så vis en smule ydmyghed ved tydeligt at vise en båd på kollisionskurs, at du har til hensigt at vige for den.  

Lad os så tage et blik på vores udvalgte 9 søfartsregler: 

Regel 5: Udkik 

Der skal altid være minimum én person, som holder udkik under sejladsen. Udover at holde øje med andre fartøjer og potentielle farlige situationer, indebærer dette også at lytte efter lydsignaler eller anråb fra andre både. 

Regel 6: Sikker fart 

Dette handler om vigtigheden af at sejle med en passende hastighed, der sikrer, at man har fuld kontrol over sin båd, således at man kan styre udenom og undgå farer. Motorbåde bør være særligt opmærksomme på hækbølgen, hvis der sejles kystnært, da der eventuelt er kajaksejlere, som kan tilte rundt med fatale konsekvenser, hvis de er uøvede.

Regel 8: Undgå sammenstød 

Selvom man har retten til vejen, har man pligt til aktivt at handle, hvis det kræves, for at undgå at kollidere med andre både. 

Vi har talt med Patrick, som er instruktør hos speedbaaden.dk, der uddyber:

“For at se, om der er fare for sammenstød, skal man lave gentagne pejlinger. Hvis vinklen ændrer sig, er der ikke fare for sammenstød, og hvis den forbliver den samme, er der fare. 
Man kan pejle over kompasset, eller hvis der er et objekt i baggrunden, kan man se, om det forsvinder bag den anden båd. I så fald passerer den anden båd først. Kommer der mere land til syne foran båden, passerer vi først. Ligger objektet hele tiden foran stævnen af det andet skib, er der fare for sammenstød.”


Er du i en situation hvor to både møder hinanden på direkte kurs, så hold til styrbord på samme måde, som du ville holde til højre i trafikken i bil eller på cykel.

Regel 10: Trafikseparation 

Hold afstand til områder, der er reserveret til erhvervstrafik. Selvom et tankskib ser ud til at være langt væk og sejler langsomt, har de langt mere fart på, end du forventer. Hvis du skal krydse en trafikrute, så gør det vinkelret på ruten og indikér altid, at du går bagom eventuel erhvervstrafik.

Regel 13: Overhaling

Overhalinger af en anden båd, der har samme retning, skal foretages på en sikker og hensynsfuld måde. Det er altid den langsomme båd, der har retten til vejen. Denne regel er også gældende, hvis en sejlbåd indhenter en motorbåd, da det i dette tilfælde er sejlbåden, der har vigepligten.
Hold en passende afstand til den båd, som du overhaler. Du kan passere den til den side, der passer dig bedst. 

Patrick fra Speedbåden.dk fortæller: 
“Når du er indhentende skib, og du ligger i vinklen af agterlyset på den anden båd, skal du altid vige. Så om natten skal du vige, hvis du kun ser hvidt lys. Kan du se sidelys, gælder regler for skibe på skærende kurser (jf. illustration nedenfor)”

Regel 15: Skibe på skærende kurser 

Dette regelsæt afgør hvem, der har retten til vejen, og hvem der skal vige, når to skibe, der sejler for motor, bevæger sig på kollisionskurs.
To både for motor, der krydser hinandens kurs, er omfattet af en af de regler, der ofte giver misforståelser, men her et Tip 1 til huskeregel: Forestil dig at bådene er to biler, der møder hinanden i et kryds på en villavej, og ingen af dem har ubetinget vigepligt. Så er der samme vigepligtsregler på vandet, som der er for to biler på en vej.
Eller tænk på et lyskryds; Hvis du ser den grønne lanterne på den anden båd, ser du styrbord side, og du har retten til vejen. Men ser du den andens båds røde lanterne, ser du bagbord side, og du skal vige. 

Såfremt der er dårlig sigtbarhed, kan du tage disse forholdsregler: Undgå at dreje til bagbord for lyde, der kommer foran for tværs, og undgå at dreje til dén side, hvor du hører en lyd, der kommer agten for tværs.

Når 2 både er på kollisionskurs, og begge både sejler for sejl, er der følgende to regler, du skal have styr på:
Tip’s til at huske Luv/Læ vigereglen. Her kan du huske på manøvredygtighed, da denne regel stammer tilbage fra, da vores krigsskibe sejlede for sejl. Den Luv båd har vind i alle sejlene og har dermed den bedste manøvredygtighed. Den skal derfor vige for den båd, som ligger i læ af den anden båd, hvorved den mister vind i sejlene og har mindre manøvredygtighed.

Regel 16: Handlinger for båden med vigepligten 

Man skal vise i god tid, at man har til hensigt at vige for den anden båd ved tydeligt at skifte kurs. Hvis muligt – så sejl bagom den båd du skal vige for.

Regel 17: Handlinger for båden med retten til vejen 

Den båd, som har retten til vejen, har pligt til at holde kursen og samme fart. Dog stadig med pligt til at undgå kollision. Båden der skal viges for, kan måske være hindret i at udføre sin vigemanøvre.

Regel 23: Motor viger for sejl 

Både, der sejler for motor, skal generelt vige for sejlbåde. Husk, at selv om du har sejlene oppe, skifter din båd status fra sejlbåd til motorbåd i det øjeblik, du starter motoren på sejlbåden.
Der findes en hel række undtagelser til regel 15 og regel 23, som bl.a. kan studeres på COLREG - Preventing collisions at sea (imo.org). Ligeledes kan de nationale maritime myndigheder også have deres egne regler.

Vær opmærksom på, at når du sejler kystnært eller i havne, har sejl og motorbåde vigepligten overfor kajakker, stand-up paddle boards, undervandsjægere, og dem, som træner hav-svømning, m.m.
Har du ikke styr på dine vigeregler, og bliver du involveret i en kollision, kommer du måske en tur i retten og bedt om at afgive en søforklaring – og så kan du tænke lidt over hvorfor man bruger det udtryk om lange komplicerede udredninger, der ofte er uforståelige for andre..

Ha’ en god og sikker sejlads, og måtte du aldrig få brug for nogle søforklaringer 😉Se også
Find forhandler